อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต


ผู้บัญชาการ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์

วิดีทัศน์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
อื่น ๆ
App สมุดโทรศัพท์
App ภาษาต่างประเทศ
   
   
     
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรม  
   
  ปณิธาน ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  
   

 

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding
 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องการทุจริตของสำนักงานส่งกำลังบำรุง และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานส่งกำลังบำรุง
เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ขอให้จัดทำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่างบดำเนินงาน
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน
การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ ก๑-ก๑๒)
ขอให้จัดทำข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันใหม่) ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานผลความก้าวหน้ารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
บันทึกภาพเคลื่อนไหวอบรมโครงการฝึกอบรมกาปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข่าวอื่นๆ

*หากข้อมูลไม่อัพเดทให้ทำการกด F5 หนึ่งครั้งเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

   

ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
 
   
   

    link ตรวจสอบ ลำดับอาวุโส

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

www.reliablecounter.com