ปณิธานของ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ผู้บังคับบัญชา